นครปฐม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปิดโครงการปิ่นมาลาวิชาการ “เอกาทศวิชา เสริมสร้างปัญญาวุฒิ” ครั้งที่ 3

          ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาที่ยั่งยืน”  โครงการปิ่นมาลาวิชาการ “เอกาทศวิชา เสริมสร้างปัญญาวุฒิ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

 

      วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม   หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม  ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาที่ยั่งยืน” พร้อมเป็นประธานปิดโครงการปิ่นมาลาวิชาการ “เอกาทศวิชา เสริมสร้างปัญญาวุฒิ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี สำหรับโครงการในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนา และแสดงความสามารถทางวิชาการ ตลอดจนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง ส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

          โอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวความตอนหนึ่งว่า ศาสตร์พระราชาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น ทรงให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคนด้วยการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยทรงพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนมาโดยตลอด เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง แม้แต่ผู้ที่ด้อยโอกาส และสถานที่ที่ห่างไกล  นอกจากนี้พระองค์ทรงสอนให้คนไทยยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ ขยันหมั่นเพียร มีความซื่อสัตย์สุจริต การเป็นสุภาพชน อ่อนน้อมถ่อมตน อันเป็นคุณงามความดีของคนไทย อีกด้วย

 

        ***************************

     สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ-ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,586
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon