โรงพยาบาลนครปฐมรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

             นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงประกอบด้วย

 1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,205 บาท ได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพศชาย,หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3
 2. ตำแหน่งพนักงานเปล อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,205 บาท ได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3
 3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,205 บาท ได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

       ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการชั้น 4  โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ในวัน เวลาราชการ โทร. 034-254285

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครประกอบด้วย

1.หลักฐานทางหารศึกษา เช่น ใบประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา

2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

3.สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ กพ.

5.หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

6.กรณีเพศชายต้องแสดงหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด43) หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด) ชั้นปีที่ 3

.........................................

ชติมา ลีนุกูล : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,771
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon