รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

       นางวิไลวรรณ พรหมคำ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เปิดเผยว่า ด้วยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกอบด้วย

กลุ่มงานเทคนิค

      ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร เป็นผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายทางการเกษตร ทางพืชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร

      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางอุตสาหกรรมการเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางช่างเกษตร ทางพืชกรรม ทางการเกษตรและทางเกษตรกรรม

กลุ่มงานบริการ

      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ

      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ ทางการบัญชี ทางการขาย ทางเลขานุการ

      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ

      ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ(ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

     1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป และลงชื่อกำกับหลังรูปถ่าย

     2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่า เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก่อนก็ได้

     3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

     4.สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ

     5.สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ จำนวน 1ฉบับ(ถ้ามี)

     6.สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่าน การเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น) หรือได้รับการยกเว้น จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

     7.หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ (ข้อ 2-6) ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ

     ค่าธรรมเนียมสอบ ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร ตำแหน่งละ 200 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

     การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ให้ทราบในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท กรมวิชาการเกษตร และที่ www.doa.go.th/oard5 ,www.doa.go.th แถบเมนูหน่วยงานสังกัดกรม หัวข้อกอง ศูนย์ สำนัก เลือกกองการเจ้าหน้าที่

…………………………….

ชุติมา ลีนุกูล : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,534,046
 • ไอพีของคุณ52.91.221.160
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon