รพ.นครปฐมรับสมัครตำแหน่งเภสัชกร ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และพยาบาลวิชาชีพ

 

            นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลนครปฐม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก / คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้

1.ตำแหน่งเภสัชกร (สาขาวิชาเภสัชศาสตร์) อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,700 บาท  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลา 5 ปี และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง  เพศชาย,หญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3 

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม  (วุฒิ ปวท.) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,900 บาท ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสายสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม  เพศชาย,หญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3 

3.ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,535 บาท ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เพศชาย,หญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3  

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,900 บาท ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสายสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน เพศชาย,หญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3  

5.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,450 บาท ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง เพศชาย,หญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3  

6.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,760 บาท ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด เพศชาย,หญิง  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานพิเศษ  

           ทั้งนี้ผู้สมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ในวัน เวลา ราชการ  ในส่วนเอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันสมัคร หลักฐานการศึกษา เช่น ใบประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง (สำหรับตำแหน่งเภสัชกร) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (สำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)   สำเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด (สำหรับตำแหน่งนักกายภาพบำบัด) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ ใบรับรองการแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 จำนวน 1 ฉบับ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) กรณีเพศชายต้องแสดงหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43.) หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม สอบถามติดต่อฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทร.0-3425-4285 โทรสาร 0-3425-1553. 

(ศรัญญา  ลิ้มประเสริฐยิ่ง นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว)

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,984
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon