สปข. 8 จัดประกวดสื่อบ้าน ?ลำตัดเยาวชน เทิดพระเกียรติ? สร้างความสมานฉันท์

         นายเจริญชัย เปี่ยมเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ โดยจัดกิจกรรมประกวดสื่อพื้นบ้าน “ลำตัดเยาวชน สร้างความสมานฉันท์” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา12 สิงหาคม 2555 และเพื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ 16 จังหวัดรับผิดชอบ เกิดความรัก สามัคคี และตระหนักถึงผลดีของการใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา โดยมีหลักเกณฑ์ในการประกวดดังนี้

- ผู้สนใจสมัครได้ในนามของสถานศึกษา หรือชมรม คณะละไม่น้อยกว่า 8 คน โดยผู้เข้าประกวดต้องเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี อยู่ในพื้นที่ 16 จังหวัดรับผิดชอบสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 (กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี ชัยนาท ราชบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี)

- ผู้สนใจส่งใบสมัครและวีดีโอเทปบันทึกการแสดงสด (ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้น) ความยาว 10 - 12 นาที พร้อมบทเพลง รายชื่อและภาพถ่ายของคณะ โดยเนื้อหาและสาระของงานแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงแรก ความยาว 3 - 4 นาที เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

ช่วงที่สอง ความยาว 7 – 8 นาที เป็นการปลูกฝังให้คนไทยเกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหนในความเป็นไทย สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

สำหรับการคัดเลือก จะทำการคัดเลือกลักษณะที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าแข่งขัน 10 คณะ โดยพิจารณาจากวีดีโอเทปบันทึกการแสดงสด และบทเพลง ,การแสดงสดในการแข่งขัน ,ใช้เวลาแสดงทีมละ 8 – 12 นาที ,การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้,คณะกรรมการอาจเพิ่มหรือลดรางวัลตามความเหมาะสม

       ดนตรีที่ใช้ ใช้กลองรำมะนา 2 ใบขึ้นไป ,ฉิ่ง กรับ

       ผู้ชนะการประกวด

รางวัลชนะเลิศ                  เงินสด 12,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   เงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลชมเชย รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การรับสมัคร

ส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ศาลากลางจังหวัด หรือส่งด้วยตนเองทางไปรษณีย์ อีเมล์ โทรสาร ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ส่งวีดีโอเทปบันทึกการแสดงสด (ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้น) ความยาว 10 – 12 นาที พร้อมบทเพลง ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555ทั้งนี้ จะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

ที่ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 เลขที่ 151 ถนน ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 70110 โทรศัพท์/โทรสาร 034 – 600161 หรือ 087 – 3329220 อีเมล์ region8_news@hotmail.com

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ http://region8.prd.go.th และแจ้งให้ทราบทางจดหมาย ภายในวันที่23 กรกฎาคม 2555

วันประกวดและการประกาศผลการตัดสิน

จัดการประกวด วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

.........................................

ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,615,070
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon