รพ.นครปฐมรับสมัครบุคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

        นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐ เปิดเผยว่า ด้วย โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียบ
 • เพศชาย,หญิง
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
 • สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่3

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • เพศชาย,หญิง
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
 • สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่3

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

      ให้ผู้ประสงค์จะมาสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่10 กรกฎาคม 2555 ในวัน เวลา ราชการ

เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

 • หลักฐานการศึกษา เช่น ใบประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (สำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนาบัตรจำนวน 1 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 จำนวน 1 ฉบับ
 • หลักฐานอื่นๆเช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • กรณีเพศชายต้องแสดงหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) หรือฝึกอบรมวิชาชีพทหาร (รด.) ชั้นปีที่3

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

 • ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 30 บาท
 • หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

 • จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้ทราบในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม

หลักสูตรและวิธีการสอบ

 • ภาคความรู้และความสามารถทั่วไป
 • ภาคความรู้ความสามรถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • ภาคความเหมาะสมในตำแหน่ง

เกณฑ์การตัดสิน

 • ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือก/คัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบคัดเลือก/คัดเลือกได้ในแต่ละภาคได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,468
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon